Cum să mă rog pentru oamenii fără Biblie?

 • pentru ca ei să audă

„Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit?” (Romani 10:14)

 

 • pentru ca ei să creadă

„Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.” (Evrei 4:2)

 

 • pentru ca ei să aibă Biblia în limba lor

„fiecărui ţinut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui.” (Estera 8:9)

 

 • pentru ca ei să poată citi sau cineva să le citească Scripturile traduse

„Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea!” (Apocalipsa 1:3)

 

 • pentru ca bisericile care se vor forma să folosească Scripturile

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3:16)
„a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă.” (Romani 16:26)

 

 • pentru un nume. Dumnezeu pune un mare accent pe nume.  Rogă-te în mod specific pentru o persoană.

„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” (Isaia 43:1)

 

 • pentru o populaţie. Numerele ne reamintesc că fiecare individ este important. Fiecare este iubit de Dumnezeu, fie că este unul dintre mulţi sau este unul dintre puţini.

„Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubeşte.” (Deuteronom 7:7,8)

 

 • pentru un anumit loc. Orice persoană locuieşte undeva, având domiciliu temporar sau permanent într-o ţară cu un anumit guvern şi sub anumite condiţii politice şi sociale, iar aceste persoane au nevoie de rugăciune.

„Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.” (1 Timotei 2:1,2)

 

 • pentru o limbă. Ei au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu în propria limbă, atât pentru a-l înţelege cât şi pentru a se dedica ascultării de Dumnezeu şi transmiterii acestui Cuvânt altor oameni.

„Sunt multe feluri de limbi în lume, totuşi nici una din ele nu este fără sunete înţelese. Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un străin pentru mine.” (1 Corinteni 14:10, 11)

 

 • pentru misiune. Roagă-te pentru locurile unde se dezvoltă misiunea, unde există deja rezultate pentru ca temelia produsă de Duhul Sfânt să rămână şi pe ea să fie zidită lucrarea de traducere a Scripturilor.

„Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii din bunăvoinţă… Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit.” (Filipeni 1:15, 18)

 

 • prin credinţă. Roagă-te cu credinţa că Dumnezeu Îşi va zidi biserica în mijlocul acestor oameni, folosind Cuvântul Său ca să-i aducă pe oameni la Hristos şi la maturitate în El, echipându-i pentru lucrările bune pe care El le-a pregătit dinainte ca să le facă.

„Eu … voi zidi Biserica Mea.” (Matei 16:18)

„Sfintele Scripturi… pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este de folos … pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” ( 2 Timotei 3:15-17)

 

 • ca Dumnezeu să pregătească inimile băştinaşilor cu dorinţa de-a afla adevărul spiritual, cu deschidere pentru a căuta adevărul şi de a-L primi pe Hristos.

„Ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi.” (Faptele Apostolilor 17:27)

 

 • pentru ca lucrătorii să fie chemaţi şi trimişi

„Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” (Matei 9:38)

 

 • pentru repartizarea lucrătorilor la locul potrivit

„După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.” (Faptele Apostolilor 16:10)

 

 • pentru primele contacte cu oamenii. Roagă-te ca Dumnezeu să risipească temerile şi suspiciunile oamenilor şi să scoată înaintea lucrătorilor Lui prieteni, care să-şi pună la dispoziţie propriile case şi să îi ajute să facă ajustările culturale necesare pentru a fi acceptaţi de oameni.

„Şi n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu.” (Galateni 4:14)

 

 • pentru ocazii de slujire, ocrotire de zvonuri false şi neînţelegeri şi pentru implicarea comunităţii până când proiectul intră sub responsabilitatea lor.

„Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor, şi chiar peste puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi.” (2 Corinteni 8:3, 4)

 

 • pentru încheierea lucrării spre gloria lui Dumnezeu

„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17:4)