Cum să mă rog pentru oamenii fără Biblie?

,
 • pentru ca ei să audă

„Și cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit?” (Romani 10:14)

 • pentru ca ei să creadă

„Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit.” (Evrei 4:2)

 • pentru ca ei să aibă Biblia în limba lor

„fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui.” (Estera 8:9)

 • pentru ca ei să poată citi sau cineva să le citească Scripturile traduse

„Ferice de cine citește, și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea!” (Apocalipsa 1:3)

 • pentru ca bisericile care se vor forma să folosească Scripturile

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3:16)
„a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor, ca să asculte de credință.” (Romani 16:26)

 • pentru un nume. Dumnezeu pune un mare accent pe nume.  Roagă-te în mod specific pentru o persoană.

„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.” (Isaia 43:1)

 • pentru o populație. Numerele ne reamintesc că fiecare individ este important. Fiecare este iubit de Dumnezeu, fie că este unul dintre mulți sau este unul dintre puțini.

„Nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubește.” (Deuteronom 7:7,8)

 • pentru un anumit loc. Orice persoană locuiește undeva, având domiciliu temporar sau permanent într-o țară cu un anumit guvern și sub anumite condiții politice și sociale, iar aceste persoane au nevoie de rugăciune.

„Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.” (1 Timotei 2:1,2)

 • pentru o limbă. Ei au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu în propria limbă, atât pentru a-l înțelege cât și pentru a se dedica ascultării de Dumnezeu și transmiterii acestui Cuvânt altor oameni.

„Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși nici una din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește, și cel ce vorbește, va fi un străin pentru mine.” (1 Corinteni 14:10, 11)

 • pentru misiune. Roagă-te pentru locurile unde se dezvoltă misiunea, unde există deja rezultate pentru ca temelia produsă de Duhul Sfânt să rămână și pe ea să fie zidită lucrarea de traducere a Scripturilor.

„Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții din bunăvoință… Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit.” (Filipeni 1:15, 18)

 • prin credință. Roagă-te cu credința că Dumnezeu Își va zidi biserica în mijlocul acestor oameni, folosind Cuvântul Său ca să-i aducă pe oameni la Hristos și la maturitate în El, echipându-i pentru lucrările bune pe care El le-a pregătit dinainte ca să le facă.

„Eu … voi zidi Biserica Mea.” (Matei 16:18)

„Sfintele Scripturi… pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este de folos … pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” ( 2 Timotei 3:15-17)

 • ca Dumnezeu să pregătească inimile băștinașilor cu dorința de-a afla adevărul spiritual, cu deschidere pentru a căuta adevărul și de a-L primi pe Hristos.

„Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi.” (Faptele Apostolilor 17:27)

 • pentru ca lucrătorii să fie chemați și trimiși

„Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” (Matei 9:38)

 • pentru repartizarea lucrătorilor la locul potrivit

„După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.” (Faptele Apostolilor 16:10)

 • pentru primele contacte cu oamenii. Roagă-te ca Dumnezeu să risipească temerile și suspiciunile oamenilor și să scoată înaintea lucrătorilor Lui prieteni, care să-și pună la dispoziție propriile case și să îi ajute să facă ajustările culturale necesare pentru a fi acceptați de oameni.

„Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu.” (Galateni 4:14)

 • pentru ocazii de slujire, ocrotire de zvonuri false şi neînțelegeri și pentru implicarea comunității până când proiectul intră sub responsabilitatea lor.

„Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor, şi chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți.” (2 Corinteni 8:3, 4)

 • pentru încheierea lucrării spre gloria lui Dumnezeu

„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17:4)